تراکنش ناموفق

با مشکل رو به رو شدیم

خرید شما ناموفق بود.در صورتی که پولی از حساب شما کسر شده در کمتر از ۷۲ ساعت توسط بانک به حساب شما بازگشت داده خواهد شد.

 

توسط
تومان