پايگاه داده فعال
۲۶۱۳۵۱
پايان نامه کارشناسي ارشد پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc. کاملترین در میان تمامی سایت های فارسی زبان چكيده پايگاه‌هاي دادة فعال با هدف ايجاد تعامل در پايگاه‌هاي داده ايجاد شدند. در اين نوع پايگاه داده با تعريف ...
توسط
تومان