دانلود گزارش مشروح کارآموزی

توضیحات مختصر محصول

گزارش کارآموزی مقطع کارشناسی

گرایش کامپیوتر (نرم افزار)

عنوان گزارش کارورزی / گزارش کارآموزی : گزارش مشروح کارآموزی

فرمت اجرایی : در قالب Word

تعداد صفحات :  ۱۴۰ صفحه + به همراه فرم های مورد نیاز این گزارش شامل ۹ فایل PDF

حجم فایل : ۲/۴۶ MB

پسورد فایل فشرده : www.asrefonon.ir ( پسورد را تایپ کنید )

چکیده

همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده بهینه از این فرصت مناسب برای کلیه دانشجویان علاقمند به اشتغال در جامعه بسیار سودمند ومفید می باشد.

گزارش در دست حاصل یک ماه و نیم کارآموزی درشرکت داده پردازی فن آوامی باشد که حاوی سرفصل‌های مورد آموزش و استفاده در این واحد می باشد،که در نه بخش ارائه شده است.

بخش اول به معرفی گروه فن آوا که یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری مهم کشور می باشد اختصاص دارد.

بخش دوم به معرفی خانواده XDSL ومقایسه تکنیک‌های DSL وهمچنین نحوه نصب مودمADSL  وچک لیست رفع مشکلات احتمالی پرداخته است.

بخش سوم حاوی مطالبی راجع به پروتکل PPPOE می باشد که بعد از معرفی این پروتکل مختصری از مزایای آن ذکر شده است.

دربخش چهارم مشخصات کلی سیستم ATM ازجمله فرمت هدرسلول،اجزاءهدرسلول وساختارولایه تنظیم آن آورده شده است.

بخش پنجم شرح کاملی از پروتکل TCP/IP  راشامل می شود.

دربخش ششم خطوطE1 ،دلایل استفاده،وتکنیک دیجیتالی کهE1 برای انتقال Voice و Data استفاده می‌کند توضیح داده شده است.

فصل هفتم به نقش روتر درشبکه‌های WAN اشاره می کند.

فصل هشتم افزایش دهنده سرعت Telezoo رامعرفی می کند.

ونهایتادربخش نهم به مباحثی از HTML ودستورات آن اختصاص یافته است.

 

فهرست مطالب

فصل اول : گروه فن آوا ۱۵

۱-۱- معرفی گروه فن آوا: ۱۵

۱-۱-۱-  شرکت توسعه سازه پای: ۱۷

۱-۱-۲-  شرکت فن آوا کارت: ۱۸

۱-۱-۳-  شرکت ارتباطات فن آوا : ۱۹

۱-۱-۴-  شرکت ارتباطات کوه نور: ۱۹

۱-۱-۵-  شرکت داده سامانه فن آوا: ۲۰

۱-۱-۶-  شرکت گسترش صنایع  فن آوا: ۲۲

۱-۱-۷ –  شرکت مشاوره فن آوا: ۲۳

۱-۱-۸-  شرکت فن آوا موج: ۲۳

۱-۱-۹-  شرکت داده پردازی فن آوا: ۲۵

۱-۱-۱۰- شرکت فن آوا ماهواره (س‌هامی خاص): ۲۸

۱-۱-۱۱- شرکت فن آوا سیستم (س‌هامی خاص): ۲۸

۱-۲- سرویس‌های گروه فن آوا: ۲۹

۱-۲-۱- سرویس V-Sat گروه فن آوا: ۲۹

۱-۲-۲- سرویس(ISP)   Internet Service Provider گروه فن آوا: ۳۱

۱-۲-۳- سرویس Internet Data Center (IDC) گروه فن آوا: ۳۲

۱-۲-۴- سرویس پرداخت الکترونیک گروه فن آوا: ۳۳

۱-۲-۵- سرویس پهنای باند گروه فن آوا: ۳۴

۱-۲-۶- سرویس تلفن ثابت گروه فن آوا: ۳۴

۱-۳- جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا: ۳۴

فصل دوم : خانواده XDSL. 36

۲-۱- تکنولوژی DSL : 36

۲-۱-۱- چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL : 37

۲-۱-۲- تجهیزات DSL : 39

۲-۲- معرفی تکنیک : ADSL. 40

۲-۲-۱-  مدولاسیون‌های سیستم ADSL : 41

۲-۲-۱-۱- روش CAP : 42

۲-۲-۱-۲ – روش DMT : 42

۲-۳- معرفی تکنیک VDSL : 43

۲-۳-۱- سرعت VDSL : 44

۲-۳-۲- تجهیزات VDSL : 44

۲-۳-۳- آینده VDSL : 45

۲-۴- نصب مودم ADSL : 47

۲-۴-۱- نصب تجهیزات : ۴۷

۲-۴-۲- شکل شماتیک نصب تجهیزات : ۴۸

۲-۴-۳- تست اولیه : ۴۹

۲-۴-۴- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم : ۴۹

۲-۴-۵- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP : 52

۲-۵- چک لیست مشکلات رایج کاربران: ۶۲

۲-۵-۱- تست کردن POWER : 62

۲-۵-۲- تست کردنDSL  Link  : ۶۲

۲-۵-۳- تست کردن USB یا Ethernet : 64

۲-۵-۴- چک کردن تنظیمات PPPoE : 65

۲-۵-۵- چک کردن تنظیمات TCP/IP : 65

۲-۵-۶- تست DNS : 69

۲-۵-۷- تنظیمات Browser : 70

۲-۵-۸- تست و تحویل کیفیت خط : ۷۱

فصل سوم :PPPOE. 73

۳-۱- تاریخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet ): 75

۳-۲ – مختصری از مزایای استفاده از پروتکل PPPOE : 75

فصل چهارم : مشخصات کلی سیستم ATM.. 80

۴-۱- فرمت هدر سلول ATM : 80

۴-۲- اجزاء هدر سلول ATM : 81

۴-۳- ساختار مدل ATM : 82

۴-۴- لایه‌های تنظیم ATM : 84

فصل پنجم : پروتکل TCP/IP. 87

۵-۱- معرفی پروتکل TCP/IP: 87

۵-۲- لایه‌های پروتکل TCP/IP: 88

۵-۲-۱- لایه Application : 89

۵-۲-۲- لایه Transport : 90

۵-۲-۳- لایه اینترنت : ۹۰

۵-۲-۴- لایه Network Interface : 91

۵-۳- مشخص نمودن برنامه‌ها: ۹۱

۵-۴- آدرس IP : 92

۵-۵- پورت TCP/UDP  : ۹۲

۵-۶- سوکت ( Socket ): 93

۵-۷- پروتکل‌های اساسی TCP/IP : 93

۵-۸- پروتکل TCP : لایه Transport 93

۵-۹- پروتکل UDP : لایه Transport 94

۵-۱۰- پروتکل IP : لایه Internet 95

۵-۱۱- پروتکل ICMP : لایه Internet 96

۵-۱۲- پروتکل IGMP : لایه Internet 97

۵-۱۳- پروتکل ARP : لایه Internet 97

فصل ششم : خطوط E1. 99

فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبکه‌های WAN.. 102

فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy ) 108

۸-۱- Speedy چگونه کار می کند؟ ۱۰۸

۸-۲- استفاده از Speedy چگونه است ؟ ۱۰۹

۸-۳- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟ ۱۰۹

۸-۴- Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟ ۱۱۱

۸-۵- آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟ ۱۱۱

۸-۶- آیا   Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟ ۱۱۱

۸-۷- آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟ ۱۱۱

۸-۸- آیا Speedy سرعتE-Mail  را نیز بالا می برد ؟ ۱۱۲

۸-۹-  آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟ ۱۱۲

۸-۱۰- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها: ۱۱۲

فصل نهم : HTML. 114

۹-۱- شکل کلی دستورات HTML : 114

۹-۱-۱- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی: ۱۱۵

۹-۱-۲- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی: ۱۱۵

۹-۱-۳- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب : ۱۱۶

۹-۲- لیست‌ها درHTML  : ۱۱۷

۹-۲-۱- لیست مرتب : ۱۱۷

۹-۲-۲- لیست‌های نامرتب: ۱۱۸

۹-۲-۳- لیست‌های تعریفی: ۱۱۹

۹-۳- تعریف جدول: ۱۲۰

۹-۳-۱- صفات rowspan و colspan : 121

۹-۳-۲- جدول و صفحه آرایی : ۱۲۱

۹-۴- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها: ۱۲۲

۹-۴-۱- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML : 122

۹-۴-۲- دستور <form> : 123

۹-۴-۳- صفت action : 124

۹-۴-۴- صفت method : 124

۹-۴-۵- نحوه کاربرد form: 125

۹-۴-۶- کنترل‌های فرم: ۱۲۶

۹-۴-۷- کنترل‌های متنی: ۱۲۶

۹-۴-۸- فیلد رمز در form: 127

۹-۴-۹- فیلد متنی چند خطی: ۱۲۸

۹-۴-۱۰- منو‌ها باز شونده : ۱۲۸

۹-۴-۱۱- لیست لغزنده: ۱۲۹

۹-۴-۱۲- کادر‌های کنترلی : ۱۳۰

۹-۴-۱۳- دکمه‌های رادیویی: ۱۳۰

۹-۴-۱۴- دکمه‌های Reset و Submit : 131

۹-۴-۱۵- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit : 131

۹-۵- ادامه مراحل کارآموزی : ۱۳۲

فهرست مآخذ. ۱۳۴

 
فهرست جداول

جدول ۲-۱- مقایسه تکنیک‌های مختلف DSL  ………………………………………………… ۴۶

 
فهرست اشکال

شکل ۲-۱- تجهیزات داخل Rack ……………………………………….. 40

شکل ۲-۲- متعلقات جعبه مودم ………………………………….. ۴۷

شکل ۲-۳- اتصال مودم ازطریق کابل USB…………………………… 48

شکل ۲-۴- اتصال مودم از طریق کابل شبکه…………………………. ۴۹

شکل ۲-۵- مرحله اول نصب درایور مودم …………………………… ۵۰

شکل ۲-۶- مرحله دوم نصب درایور مودم ……………………. ۵۰

شکل ۲-۷- مرحله سوم نصب درایور مودم ……………………….. ۵۱

شکل ۲- ۸- مرحله چهارم نصب درایور مودم ………………………. ۵۱

شکل ۲- ۹- مرحله اول ساخت ADSL Connection…………………………………….. 52

شکل ۲-۱۰- مرحله دوم ساخت ADSL Connection  ………………………………….. ۵۳

شکل ۲-۱۱- مرحله سوم ساخت ADSL Connection……………………………………. 53

شکل ۲-۱۲- مرحله چهارم ساخت ADSL Connection…………………………………. 54

شکل ۲-۱۳- مرحله پنجم ساخت ADSL Connection…………………………………… 55

شکل ۲-۱۴- مرحله ششم ساخت ADSL Connection………………………………….. 55

شکل ۲-۱۵- مرحله هفتم ساخت ADSL Connection…………………………………… 56

شکل ۲-۱۶- مرحله هشتم ساخت ADSL Connection………………………………….. 57

شکل ۲-۱۷- مرحله نهم ساخت ADSL Connection…………………………………….. 58

شکل ۲-۱۸- مرحله دهم ساخت ADSL Connection……………………………………. 58

شکل ۲-۱۹- مرحله یازدهم ساخت ADSL Connection………………………………… 59

شکل ۲-۲۰- مرحله دوازدهم ساخت ADSL Connection………………………………. 60

شکل ۲-۲۱- مرحله سیزدهم ساخت ADSL Connection……………………………….. 61

شکل ۲-۲۲- مرحله چهاردهم ساخت ADSL Connection……………………………… 61

شکل ۳-۱- Password Autthentication Protocol ………………………………… 77

شکل ۳-۲- Phas Sequence  ………………………………………. ۷۸

شکل ۳-۳- ساختار فیزیکی ……………………………………. ۷۹

شکل ۴-۱- مقایسه فرمت UNI , NNI ……………………………… 81

شکل ۵-۱- لایه‌های پروتکل TCP/IP ………………………………. 89

شکل ۵-۲- نحوه تمایز دو برنامه درTCP/IP…………………….. 92

شکل ۵-۳- لایه Transport …………………………………………. 94

شکل ۵-۴- پروتکل ICMP : لایه Internet ………………………….. 96

شکل ۵-۵- الف) پروتکلICMP :لایه Internet ب)پروتکلARP  لایهInternet …. 98

شکل ۷-۱- نمایی از اتاق کانکس واقع درمرکزمخابرات………………….. ۱۰۵

شکل ۷-۲- طرح شماتیک نصب تجهیزات پروژهPAP فن آوا………….. ۱۰۵

شکل ۷-۳- ساختار بلوکی سمت Dslam…………………………. 106

شکل ۷-۴- ساختار بلوکی سمت User…………………………….. 107

نمایش بیشتر
قیمت محصول

۱۰۰,۰۰۰ تومان

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. با خرید این محصول از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوید:

  • گارانتی کیفیت عصرفنون
  • هفت روز ضمانت بازگشت وجه
  • شش ماه پشتیبانی تضمین شده
  • آپدیت رایگان، دسترسی مادام العمر به فایل
  • امکان نصب روی بینهایت دامین و بدون لایسنس