دانلود پایان نامه / پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی

توضیحات مختصر محصول

عنوان پایان نامه / پروژه : طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی

فرمت اجرایی : در قالب Word

تعداد صفحات : ۱۱۰ صفحه

حجم فایل : ۱/۴۶ MB

پسورد فایل فشرده : www.asrefonon.ir ( پسورد را تایپ کنید )

چکیده

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی
هدف از ارائه این پروژه ، سهولت دستیابی سریع و آسان به اطلاعات مربوط به قسمت های فروش ، خرید و حسابداری است و همچنین گرفتن گزارشات از اطلاعات فوق به روش آسان را فراهم ساخته است .
این پروژه امکان ایجاد سطح دسترسی اسان به امور کارکنان را برای مدیریت فراهم نموده است برای ایجاد سیتم مناسب ابتدا روش های فروش ، خرید و حسابداری طلا فروشی مورد مطالعه قرار گرفت و نمودارهای لازم ترسیم شد . این پروزه علاوه بر سهولت انجام برای کارکنان ، خواسته های مدیریت و مجموعه را برآورده می شازد .

 

فهرست مطالب

فصل اول – سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS ) 1
مقدمه ۱
جمع آوری اطلاعات ۱
سیستم اطلاعات مدیریت ۲
قدمهای بسط و توسعه MIS 2
۱-۴-۱- سازماندهی سیتسم اطلاعات مدیریت در سازمانهای تجاری ۲
۱-۴-۲- جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان ۳
نیاز مدیران به سیستم های اطلاعات مدیریت ۶
تعریف سیستم ۷
تکنولوژی اطلاعات ۷
تحولات آینده و روند تکاملی در امر پردازش و مدیری اطلاعات ۸
آشنایی با تجربه ، تحلیل و طراحی سیتسم ۸
۱-۹-۱- تجزیه و تحلیل سیتسم چیست ؟ ۹
۱-۹-۲- دلایل تغییر سیستم ۹
تجزیه و تحلیل سیستم طراحی ۹
۱-۱۰-۱- تجزیه و تحلیل سیستم طراحی ۱۰
فصل دوم – زبان برنامه نویسی دلفی ۱۴
۲-۱- زبان برنامه نویسی دلفی ۱۴
۲-۱-۱- شی گرایی چیست ؟ ۱۴
۲-۱-۲- رویدادگرایی چیست ؟ ۱۵
۲-۱-۳- ویژوال چیست ؟ ۱۵
۲-۱-۴- عملگرها و انواع دادها ۱۵
۲-۱-۵- دستورات کنترلی ۱۸
۲-۱-۶- شی گرایی ۲۰
۲-۱-۷- رویدادگرایی ۲۱
۲-۲- پایگاه داده ۲۱
۲-۲-۱- دستور ۲۱
۲-۲-۲- استفاده از توابع در Select 23
۲-۲-۳- دستور Delete 26
۲-۲-۴- دستور Insert 26
فصل سوم – تجزیه و تحلیل سیستم ۲۸
۳-۱- گزارش شناخت سیستم ۲۸
۳-۲- امکان سنجی ۲۸
۳-۲-۱- امکان سنجی اقتصادی ۲۸
۳-۲-۲- امکان سنجی تکنیکی ۲۸
۳-۲-۳- هزینه های متداول برای سیستم ۲۹
۳-۳- نیازمندی ها ۲۹
۳-۴- چارت سازمانی ۳۰
۳-۵- شرح وظایف ۳۰
۳-۶- آنالیز فرم ۳۱
۳-۶-۱- فرم فاکتور فروشی ۳۱
۳-۶-۲- فرم فاکتور خرید ۳۳
۳-۶-۳- فرم مرجوعی از خرید ۳۵
۳-۶-۴- فرم مرجوعی فروشی ۳۶
۳-۶-۵- فرم کالا ۳۷
۳-۶-۶- فرم دریافت ۳۸
۳-۶-۷- فرم پرداخت ۳۹
۳-۷- UML 40
۳-۷-۱- Use Case 40
۳-۷-۲- Sequence 42
۳-۷-۳- Class Diagram 44
۳-۷-۴- نمودار CRD 45
۳-۷-۵- نمودار CCD 45
۳-۷-۶- State Diagram 46
فصل چهارم – طراحی و پیاده سازی ۴۸
۴-۱- DSD 48
۱-۴-۱- Customer 48
۱-۴-۲- Bonakdar 48
۱-۴-۳- Kala 49
۱-۴-۴- Sale 49
۱-۴-۵- Buy 50
۱-۴-۶- Cost 50
۱-۴-۷- Sarfaslhazine 50
۱-۴-۸- pardakht 51
۱-۴-۹- Daryaft 51
۱-۴-۱۰- Marjoei – buy 52
۱-۴-۱۱- Marjoei – Sale 52
۴-۲- معرفی ساختار بانک اطلاعاتی نرم افزار ۵۳
۴-۲-۱- جدول bonakdar 53
۴-۲-۲- جدول buyd 54
۴-۲-۳- جدول buyh 55
۴-۲-۴- جدول Cost 56
۴-۲-۵- جدول Customer 57
۴-۲-۶- جدول Daryaft 58
۴-۲-۷- جدول Kala 59
۴-۲-۸- جدول Marjoei – buy 60
۴-۲-۹- جدول Marjoei – Sale 61
۴-۲-۱۰- جدول Marjoei – buy 62
۴-۲-۱۱- جدول Marjoei – buy 63
۴-۲-۱۲- جدول pardskht 64
۴-۲-۱۳- جدول Saled 65
۴-۲-۱۴- جدول Saleh 66
۴-۲-۱۵- جدول Sarfaslhazine 67
۴-۲-۱۶- جدول tazinat 68
۴-۳- ERD 69
۴-۴- JSP 70
۴-۵- طراحی فرم ها ۷۱
۴-۵-۱- فرم اصلی ۷۱
۴-۵-۲- فرم طلاهای بدون نگین ۷۲
۴-۵-۳- فرم طلاهای نگین دار ۷۳
۴-۵-۴- فرم مشتریان ۷۴
۴-۵-۵- فرم بنکدار ۷۵
۴-۵-۶- فرم دریافت ۷۶
۴-۵-۷- فرم لیست اسامی بدهکارن ۷۷
۴-۵-۸- فرم پرداخت ۷۸
۴-۵-۹- فرم لیست اسامی بستانکار ۷۹
۴-۵-۱۰- فرم مرجوعی از خرید ۸۰
۴-۵-۱۱- فرم گزارش مرجوعی از خرید ۸۱
۴-۵-۱۲- فرم مرجوعی از فروش ۸۲
۴-۵-۱۳- فرم گزارش مرجوعی از فروش ۸۳
۴-۵-۱۴- فرم هزینه ۸۴
۴-۵-۱۵- فرم سرفصل هزینه ۸۵
۴-۵-۱۶- فرم خرید کالا ۸۶
۴-۵-۱۷- فرم گزارش خرید ادواری ۸۷
۴-۵-۱۸- فرم گزارش خرید بر اساس نام کالا ۸۸
۴-۵-۱۹- فرم فروش کالا ۸۹
۴-۵-۲۰- فرم گزارش فروش ادواری ۹۰
۴-۵-۲۱- فرم گزارش فروش بر اساس نام کالا ۹۱
جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۲
منابع و ماخذ ۹۳

فهرست شکل ها

عنوان صفحه
شکل ۱-۱- نمودار ساختار سازمانهای سیتسم اطلاعات مدیریت ۴
شکل ۱-۲- نمودار ساختار سازمانی با سهولت دستیابی به مدیران ۵
شکل ۱-۳- نمودرا ساختار شرکتهای مختلف ۶
شکل ۳-۱- فرم فاکتور فروش ۳۱
شکل ۳-۲- فرم فاکتور خرید ۳۳
شکل ۳-۳- فرم مرجوعی از خرید ۳۵
شکل ۳-۴- فرم مرجوعی از فروش ۳۶
شکل ۳-۵- فرم کالا ۳۷
شکل ۳-۶- فرم دربافت ۳۸
شکل ۳-۷- فرم پرداخت ۳۹
شکل ۳-۷-۶-۱- نمودار State Diagram کنترل موجودی ۴۶
شکل ۳-۷-۶-۲- نمودار State Diagram کنترل وجه ۴۷
شکل۴-۱- جدول bonakdar 53
شکل ۴-۲- جدول buyd 54
شکل ۴-۳- جدول buyh 55
شکل ۴-۴- جدول Cost 56
شکل ۴-۵- جدول Customer 57
شکل ۴-۶- جدول Daryaft 58
شکل ۴-۷- جدول Kala 59
شکل ۴-۸- جدول Marjoei – buy 60
شکل ۴-۹- جدول Marjoei – Sale 61
شکل ۴-۱۰- جدول Marjoei – buy 62
شکل ۴-۱۱- جدول Marjoei – sale 63
شکل ۴-۱۲- جدول pardskht 64
شکل ۴-۱۳- جدول Sale d 65
شکل ۴-۱۴- جدول Sale h 66
شکل ۴-۱۵- جدول Sarfaslhazine 67
شکل ۴-۱۶- جدول tazinat 68
شکل ۴-۱۷- فرم اصلی ۷۱
شکل ۴-۱۸- فرم طلاهای بدون نگین ۷۲
شکل ۴-۱۹- فرم طلاهای نگین دار ۷۳
شکل ۴-۲۰- فرم مشتریان ۷۴
شکل ۴-۲۱- فرم بنکدار ۷۵
شکل ۴-۲۲- فرم دریافت ۷۶
شکل ۴-۲۳- فرم اسامی لیست بدهکارن ۷۷
شکل ۴-۲۴- فرم پرداخت ۷۸
شکل ۴-۲۵- فرم لیست اسامی بستانکاران ۷۹
شکل ۴-۲۶- فرم مرجوعی از خرید ۸۰
شکل ۴-۲۷- فرم گزارش مرجوعی از خرید ۸۱
شکل ۴-۲۸- فرم مرجوعی از فروش ۸۲
شکل ۴-۲۹- فرم گزارش مرجوعی از فروش ۸۳
شکل ۴-۳۰- فرم هزینه ها ۸۴
شکل ۴-۳۱- فرم سرفصل هزینه ها ۸۵
شکل ۴-۳۲- فرم خرید کالا ۸۶
شکل ۴-۳۳- فرم گزارش خرید ادواری ۸۷
شکل ۴-۳۳- فرم گزارش خرید بر اساس نام کالا ۸۸
شکل ۴-۳۴- فرم فروش کالا ۸۹
شکل ۴-۳۵- فرم گزارش فروش ادواری ۹۰
شکل ۴-۳۶- فرم گزارش فروش بر اساس نام کالا ۹۱

فهرست مطالب

جدول ۲-۱- انواع متغیر های صحیح ۱۶
جدول ۲-۱-۱ انواع متغیر های حقیقی ۱۶
جدول ۲-۱-۲ انواع متغیر های بولی ۱۷
جدول ۲-۱-۳ انواع متغیرهای کاراکتری ۱۷
جدول ۲-۱-۴ انواع متغیر های رشته ای ۱۷

نمایش بیشتر
قیمت محصول

۱۰۰,۰۰۰ تومان

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. با خرید این محصول از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوید:

  • گارانتی کیفیت عصرفنون
  • هفت روز ضمانت بازگشت وجه
  • شش ماه پشتیبانی تضمین شده
  • آپدیت رایگان، دسترسی مادام العمر به فایل
  • امکان نصب روی بینهایت دامین و بدون لایسنس