آشنایی با تفاوت مابین Platform Level و API Level
android
به نام خدا آموزش سوم اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .آشنایی با تفاوت مابین Platform Level و API Level 2. معرفی جدول تطبیقی Platform Level و API Level 3 .آشنایی با دیگر API های به کار گرفته شده ...