آشنایی با ماشین مجازی، موتور جستجو، پردازنده عکس و بانک اطالعاتی در اندروید
android
به نام خدا آموزش دوم اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .آشنایی با ماشین مجازی، موتور جستجو، پردازنده عکس و بانک اطلاعاتی در اندروید 2 .معرفی Activity ها در اندروید 3 .معرفی Service ها در اندروید 4 .معرفی Provider ...