آشنایی با نحوه نامگذاری صحیح پکیج ها با ذکر مثال
android
به نام خدا آموزش چهارم اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .آشنایی با علت به کارگیری پکیج ها در توسعه اندروید 2 .آشنایی با نحوه نامگذاری صحیح پکیج ها با ذکر مثال پیش از ساخت اولین پروژه خود در ...