آشنایی با کد مرتبط با تعیین نسخه اچ تی ام ال (html)
لوگوی-اچ-تی-ام-ال-۵
آشنایی با کد مرتبط با تعیین نسخه اچ تی ام ال (html) به طور کلی ساختار یک صفحه اچ تی ام ال به صورت زیر است: <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Title of Your Page</title> </head> <body> </body> </html> در اولین ...