آشنایی با margin
CSS-learning-c59b7c
margin نشانگر فاصله مابین Element های مختلف است: همانطور که در تصویر فوق مشخص است، باکس سیاه رنگ نشانگر یک Element است که حاوی عبارت Object است. فاصله این عبارت تا لبه های باکس سیاه رنگ همان padding است که ...