آشنایی با padding
CSS-learning-c59b7c
پس از آشنایی با مفهوم Box Model در این ماژول قصد داریم تا با padding به صورت کامل آشنا شویم. به طور کلی منظور از padding فضایی است که مابین محتوای تگ های اچ تی ام ال (HTML) و لبه ...