آشنایی با Property یی تحت عنوان opacity در سی اس اس (CSS)
CSS-learning-c59b7c
گاهی اوقات نیاز داریم تا عناصر قرار گرفته روی یکدیگر را تا حدودی شفاف سازیم تا چیزی که در زیر قرار گرفته است نیز نمایان گردد. برای این منظور به سادگی با استفاده از Property یی تحت عنوان opacity می ...