آموزش CSS – سلسله مراتب اجرای کدهای سی اس اس (CSS) (جلسه 6)
CSS-learning-c59b7c
همواره به خاطر داشته باشیم که در سی اس اس (CSS) آخرین دستوری که نوشته شود همواره برنده است. به عبارت دیگر آخرین دستورات سی اس اس (CSS) موجب می گردند دستورات پیشین تاثیر خود را از دست بدهند. برای ...