آیا می توان فایل project.properties را به صورت دستی ویرایش کرد یا خیر؟
android
به نام خدا آموزش سیزدهم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1.معرفی فایل AndroidManifest.xml 2.آشنایی با Version Code 3.آشنایی با Version Name 4.معرفی فایل project.properties پس از آشنایی با Android Building Blocks یا همان "آجرهای تشکیل دهندۀ یک اپلیکیشن اندرویدی" ...