انواع کارت شبکه
network(asrefonon)+
بخش اول مفاهیم، تعاریف و کلیات شبکه های کامپیوتری 1- انواع شبکه به طور مرسوم شبکه ­ها را براساس وسعت و توپولوژی دسته بندی می کنند.   1-1) انواع شبکه از جنبه وسعت 1- شبکه محلی یا Local Area Network, ...
توسط
تومان