تضمین کیفیت سرویس (QoS)
network(asrefonon)+
تکنولوژی WIMAX و Wi-Fi مقدمه واژه WiMAX مخفف Worldwide Interoperability for Microwave Access بوده و یک تکنولوژی ارتباط راه دور است که دستیابی ثابت به اینترنت را فراهم می کند. سرعت کنونی WiMAX در حدود 40Mbps است. وایمکس براساس استاندارد ...