تفاوت نسخه های متفاوت فولدر drawable در چیست؟
android
به نام خدا آموزش یازدهم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .معرفی فولدر res 2 .روش نامگذاری فولدرهای زیرمجموعه res پس از آشنایی با فولدرهای Android و assets و libs و bin در قسمت دهم، در این قسمت قصد ...
توسط
تومان