تقسیم بندی دستگاه های موجود در بازار بر حسب Size و Density
android
به نام خدا آموزش پانزدهم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1. معرفی Density 2 .بررسی نسبت مابین صفحه نمایش هایی با Density متفاوت 3 .تقسیم بندی دستگاه های موجود در بازار بر حسب Size و Density در رابطه با Density ...