مدارک بین المللی شبکه
network(asrefonon)+
مدارک بین المللی شبکه   مدارک مایکروسافت هر شخص بعد از قبولی در اولین آزمون مایکروسافت به عنوان فرد مورد تائید مایکروسافت یا MCP شناخته می شود. دسترسی به بسیاری اطلاعات، بهره مندی از تخفیف های ویژه و امکان حضور ...
توسط
تومان