پالیسی مهم در GPO
windows-server2008
گروپ پالیسی در جلسه پیش آموزش ساخت OU در ویندوز سرور را قرار دادیم و اکنون به مبحث قوانین و سیاست های مربوط به گروه می رسیم که در ادامه قدم به قدم آموزش داده می شود. Group Policy (گروپ پالیسی) ...