Active Directory Federation Services
windows-server2008
معرفی تمامی سرویس های اکتیو دایرکتوری در جلسه پیش آموزش نصب نرم افزار از طریق ویندوز سرور در شبکه را آموختیم به گونه ای که با یک بار نصب در ویندوز سرور بر روی تمامی سیستم های تحت آن شبکه نصب ...