border-radius در سی اس اس
CSS-learning-c59b7c
border-radius این امکان را به طراحان سایت می دهد تا بتوانند گوشه های عناصر قرار گرفته روی صفحه را از حالت زاویه دار خارج کرده به طوری که بسته به مقداری که برای آن در نظر گرفته می شود، حالت ...