DarkComet RAT Remover
darkcomet-rat-remover
Rat چیست ؟ رات ها ترکیبی از کیلاگرها و Remote Connection هستند که بوسیله آن ها میتوان به سیستم قربانی به صورت کامل دسترسی داشت. برخی از قابلیت های یک Rat حرفه ای: Remote Desktop Transfers File Uplod & Download ...