fixed در طراحی Layout
CSS-learning-c59b7c
مقدار fixed به نوعی همانند absolute است با این تفاوت که  جایگاه آن همواره در صفحه ثابت خواهد بود. برای روشن شدن این موضوع کدهای زیر را وارد ویرایشگر متن خود می کنیم: <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>asrefonon</title> ...