project.properties
android
به نام خدا آموزش دوازدهم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .نحوه ایجاد یک فولدر جدید 2 .نحوه ایجاد یک فایل جدید در فولدر values 3 .مقدمات بومی سازی یک اپلیکیشن پس از آشنایی با فولدر res در ...