Property های box-shadow و text-shadow در سی اس اس
CSS-learning-c59b7c
در سی اس اس برای افزودن سایه به عناصر قرار گرفته روی صفحه می توان از Property های box-shadow و text-shadow به ترتیب برای باکس ها و متون استفاده نمود. برای آنکه به طور عملی با این Property ها آشنا ...
توسط
تومان