Property یی تحت عنوان float در سی اس اس
CSS-learning-c59b7c
برای آنکه بتوانیم جایگاه عناصر قرار گرفته روی صفحه را به راست یا چپ منتقل کنیم، می بایست از Attribute یی تحت عنوان float استفاده کنیم. برای این Attribute مقادیری همچون right، left، none و inherit می توان استفاده کرد. ...